djelatnosti

 

Osnovna djelatnost poduzeća su geološka istraživanja, a osobito geološko kartiranje, hidrogeološka i inženjerskogeološka istraživanja, zaštita okoliša i podzemnih voda od onečišćenja. Tvrtka provodi i ostale radove koji su povezani sa geološkim istraživanjima u okviru većih multidisciplinarnih projekata, poput studija o utjecaju na okoliš.

  • U sklopu hidrogeoloških istraživanja izvode se vodoistražni radovi u smislu vodozahvata podzemnih voda, zaštite vodocrpilišta, testiranja vodonosnika, analiza fizikalno-kemijskih svojstava sirove podzemne vode , snimanje bušotina do dubine 150 metara dubinskom podvodnom kamerom te ostali istražni radovi povezani s javnom i individualnom vodoopskrbom i navodnjavanjem. Posljednjih godina tvrtka izrađuje kompleksna geološka istraživanja na lokacijama županijskih centara za gospodarenje otpadom. Pristup istraživanjima ove vrste je multidisciplinaran, a obuhvaća strukturno-tektonske analize, geomorfološka istraživanja, hidrološke analize, hidrogeološka i inženjerskogeološka istraživanja, trasiranje tokova podzemne vode, pokusna crpljenja i geokemijske analize sirove vode. Tvrtka izvodi i radove mikrozoniranja za potrebe gospodarskih objekata koji su smješteni unutar zona sanitarnih zaštita izvorišta pitke vode. Tvrtka je opremljena i opremom za monotoring oscilacija podzemne vode i izdašnosti izvora koji se izvodi tijekom različitih hidroloških razdoblja za utvrđivanje bilance podzemnih voda.
  • Inženjerskogeološka istraživanja provode se uz linijske objekte kao što su prometnice, plinovodi, cestovni tuneli te klizišta, usjeci, nasipi i slični objekti povezani sa geološkom i hidrogeološkom problematikom. Osim navedenog, tvrtka izvodi sve vrste neophodnih geoloških istraživanja za potrebe niskogradnje i visokogradnje te geološki nadzor nad izvođenjem radova sanacije klizišta.
  • Zaštita okoliša i podzemnih voda vezana je uz zaštitu priobalnog mora od uljnih zagađenja u prostorima na kojima su smješteni objekti za proizvodnju, transport i skladištenje tekućih ugljikovodika. Velik dio radova odnosi se na utvrđivanje zaslanjenja i zaštitu otvorenih krških vodonosnika slatke vode u priobalju i na otocima.